4.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 190/37


28. märtsil 2018 esitatud hagi – Torrefazione Caffè Michele Battista versus EUIPO – Battista Nino Caffè (Battistino)

(Kohtuasi T-220/18)

(2018/C 190/61)

Hagiavalduse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Torrefazione Caffè Michele Battista Srl (Triggiano, Itaalia) (esindajad: advokaadid V. Franchini, F. Paesan ja R. Bia)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Battista Nino Caffè Srl (Triggiano, Itaalia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „Battistino“ sisaldava kujutismärgi ELi nimetav rahvusvaheline registreering – ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr 1 071 387

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 22. jaanuari 2018. aasta otsus asjas R 400/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja jätta seega rahuldamata vaidlustatud kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotlus ning

mõista käesoleva menetluse ja EUIPO tühistamisosakonnas ning EUIPO viiendas apellatsioonikojas toimunud kahe menetlusega seonduvad kulud välja EUIPO-lt ja teiselt menetluspoolelt apellatsioonikojas.

Väide

Määruse 2017/1001 artikli 64 lõike 2, artikli 60 lõike 1 punkti a ja artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.