28.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 182/28


Sag anlagt den 30. marts 2018 — Piaggio & C. mod EUIPO — Zhejiang Zhongneng Industry Group (Ciclomotori)

(Sag T-219/18)

(2018/C 182/32)

Stævningen er affattet på italiensk

Parter

Sagsøger: Piaggio & C. SpA (Pontedera, Italien) (ved advokat F. Jacobacci)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd (Taizhou City, Kina)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede design: Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd

Det omtvistede design: EF-design nr. 1 783 655-0002

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 19. januar 2018 af Tredje Appelkammer ved EUIPO (sag R 1496/2015-3)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Det registrerede EF-design nr. 1 783 655-0002, som indehaveren har ejendomsretten til, erklæres ugyldigt af de i stævningen nævnte grunde.

Det fastslås, at sagsøgte og indehaveren af designet skal betale sagsomkostningerne i forbindelse med sagens behandling for appelkammeret i henhold til artikel 190 i Rettens procesreglement.

EUIPO og en eventuel intervenient tilpligtes at betale samtlige sagsomkostninger i nærværende sag.

Anbringender

Urigtig fortolkning og anvendelse af EF-designforordningens artikel 6

Tilsidesættelse af EF-designforordningens artikel 25, stk. 1, litra e)

Tilsidesættelse af EF-designforordningens artikel 25, stk. 1, litra f).