201806010091915462018/C 211/342172018TC21120180618SV01SVINFO_JUDICIAL20180328272711

Mål T-217/18: Talan väckt den 28 mars 2018 – DK mot Europeiska utrikestjänsten


C2112018SV2710120180328SV0034271271

Talan väckt den 28 mars 2018 – DK mot Europeiska utrikestjänsten

(Mål T-217/18)

2018/C 211/34Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: DK (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska utrikestjänsten

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet av den 23 maj 2017 att med stöd av artikel 9.2 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna ålägga honom en disciplinär påföljd i form av en sänkning av hans nettoavgångspension med 20 procent, det vill säga ett avdrag med 1015 euro per månad, till den 30 september 2025, eller

i andra hand, förplikta utrikestjänsten att till sökanden betala ett skäligt belopp som ersättning för liden skada, samt

i alla händelser, förplikta utrikestjänsten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Uppenbart oriktig bedömning i det angripna beslutet, dels då tillsättningsmyndigheten beaktat en skada på institutionernas integritet som redan reparerats, dels då varaktigheten av den ålagda disciplinära påföljden är godtycklig, med tanke på att den fastställts utifrån sökandens lagliga pensionsålder.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av proportionalitetsprincipen i det angripna beslutet, eftersom det rättstridigt inte beaktats hur långt bak i tiden de faktiska omständigheterna låg, att artikel 25 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna åsidosatts under det straffrättsliga förfarandet samt sökandens familjesituation.