201806010091915462018/C 211/342172018TC21120180618PL01PLINFO_JUDICIAL20180328272711

Sprawa T-217/18: Skarga wniesiona w dniu 28 marca 2018 r. – DK / ESDZ


C2112018PL2710120180328PL0034271271

Skarga wniesiona w dniu 28 marca 2018 r. – DK / ESDZ

(Sprawa T-217/18)

2018/C 211/34Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: DK (przedstawiciele: adwokaci: S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

orzeczenie, iż,

stwierdza się nieważność decyzji z dnia 23 maja 2017 r. o wymierzeniu skarżącemu kary dyscyplinarnej, zgodnie z którą kwota netto jego emerytury zostaje obniżona o 20 %, czyli potrąca się z niej 1015 EUR miesięcznie, do dnia 30 września 2025 r. na podstawie art. 9 ust. 2 załącznika IX do regulaminu pracowniczego;

tytułem ewentualnym, zasądza się od ESDZ na rzecz skarżącego kwotę ustaloną ex aequo et bono tytułem naprawienia szkody;

ESDZ zostaje w każdym razie obciążona kosztami postepowania

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1.

Zarzut pierwsze, dotyczący oczywistych błędów, którymi obarczona jest zaskarżona decyzja, ponieważ, po pierwsze, organ powołujący nie wziął pod uwagę wyrządzonej przez stronę skarżącą szkody dla integralności instytucji, która już została naprawiona, a po drugie, czas trwania wymierzonej kary dyscyplinarnej jest arbitralny, gdyż został ustalony w odniesieniu do przepisowego wieku przejścia przez niego na emeryturę.

2.

Zarzut drugi, dotyczący naruszenia zasady proporcjonalności, którym obarczona jest zaskarżona decyzja z racji niezgodnego z prawem braku wzięcia pod uwagę tego, jak dawno miały miejsce okoliczności faktyczne, braku wzięcia pod uwagę naruszenia art. 25 załącznika IX do regulaminu pracowniczego w toku postępowania karnego, a także braku wzięcia pod uwagę sytuacji rodzinnej skarżącego.