201806010091915462018/C 211/342172018TC21120180618ET01ETINFO_JUDICIAL20180328272711

Kohtuasi T-217/18: 28. märtsil 2018 esitatud hagi – DK versus EEAS


C2112018ET2710120180328ET0034271271

28. märtsil 2018 esitatud hagi – DK versus EEAS

(Kohtuasi T-217/18)

2018/C 211/34Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: DK (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa välisteenistus

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

teha otsus, millega:

tühistatakse 23. mai 2017. aasta otsus määrata hagejale distsiplinaarkaristus, millega tema vanaduspensioni netosummat vähendati personalieeskirjade IX lisa artikli 9 lõike 2 alusel 20 % ehk sellelt peetakse kinni 1015 eurot kuus kuni 30. septembrini 2025;

teise võimalusena mõista Euroopa välisteenistuselt tekitatud kahju eest välja hüvitis, mille summa määratakse ex aequo et bono;

mõistetakse kohtukulud igal juhul välja Euroopa välisteenistuselt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

Esimene väide, mille kohaselt on vaidlustatud otsuses tehtud hindamisvigu, kuna esiteks võttis ametisse nimetav asutus arvesse võtma hageja poolt institutsioonide usaldusväärsusele tekitatud kahju, mis on juba heastatud, ja teiseks on distsiplinaarkaristuse pikkus meelevaldne, kuna see määrati vastavalt hageja seadusjärgsele pensionieale.

Teine väide, mille kohaselt on vaidlustatud otsuses rikutud proportsionaalsuse põhimõtet, sest õigusvastaselt on jäetud arvesse võtmata faktiliste asjaolude toimumisest möödunud aega, personalieeskirjade IX lisa artikli 25 rikkumist kriminaalmenetluse toimumise ajal ning hageja perekondlikku olukorda.