201806010091915462018/C 211/342172018TC21120180618DA01DAINFO_JUDICIAL20180328272711

Sag T-217/18: Sag anlagt den 28. marts 2018 — DK mod EU-Udenrigstjenesten


C2112018DA2710120180328DA0034271271

Sag anlagt den 28. marts 2018 — DK mod EU-Udenrigstjenesten

(Sag T-217/18)

2018/C 211/34Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: DK (ved advokaterne S. Orlandi og T. Martin)

Sagsøgt: Tjenesten for EU’s optræden udadtil (EEAS)

Sagsøgerens påstande

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Det fastslås:

Afgørelsen af 23. maj 2017 om at pålægge sagsøgeren en disciplinær sanktion, hvorved hans alderspensions nettobeløb nedsættes med 20 %, dvs. en indeholdelse på 1015 EUR pr. måned, indtil den 30. september 2015 i henhold til artikel 9, stk. 2, i bilag IX til vedtægten, annulleres.

Subsidiært tilpligtes EEAS at betale sagsøgeren et beløb, der fastsættes efter ret og billighed, i erstatning for det lidte tab.

EU-Udenrigstjenesten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført to anbringender.

1.

Første anbringende er, at den anfægtede afgørelse er behæftet med anlæggelsen af åbenbart urigtige skøn, dels for så vidt som ansættelsesmyndigheden har taget hensyn til, at sagsøgeren har forvoldt institutionernes integritet et tab, som imidlertid allerede er blevet erstattet, dels for så vidt som varigheden af den pålagte disciplinære sanktion er vilkårlig, for så vidt som den er blevet fastsat i forhold til sidstnævntes lovbestemte pensionsalder.

2.

Andet anbringende er, at den anfægtede afgørelse er behæftet med en tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet, idet der i strid med loven ikke er taget hensyn til tidspunktet for de faktiske omstændigheder, ikke er taget hensyn til tilsidesættelsen af artikel 25 i bilag IX til vedtægten under straffesagen samt ikke er taget hensyn til sagsøgerens familiemæssige situation.