201806010111915512018/C 211/312142018TC21120180618SK01SKINFO_JUDICIAL20180327242521

Vec T-214/18: Žaloba podaná 27. marca 2018 – Briois/Parlament


C2112018SK2410120180327SK0031241252

Žaloba podaná 27. marca 2018 – Briois/Parlament

(Vec T-214/18)

2018/C 211/31Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, Francúzsko) (v zastúpení: F. Wagner, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 6. februára 2018 o žiadosti, aby bol Steeve Briois zbavený poslaneckej imunity č. 2017/2221(IMM), ktorým sa prijíma správa Výboru pre právne záležitosti A8-0011/2018,

uložil Európskemu parlamentu povinnosť zaplatiť pánu Steevu Brioisovi sumu 35000 eur ako náhradu vzniknutej nemajetkovej ujmy,

uložil Európskemu parlamentu povinnosť zaplatiť pánu Steevu Brioisovi sumu 5000 eur ako nahraditeľné trovy konania,

uložil Európskemu parlamentu povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie (ďalej len „protokol“), keďže vyhlásenie pána S. Brioisa, ktoré viedlo k trestnému stíhaniu v jeho členskom štáte pôvodu, predstavuje názor vyjadrený pri výkone jeho parlamentných funkcií v zmysle uvedeného ustanovenia.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 9 protokolu, keďže Parlament nerešpektoval znenie, ani význam tohto ustanovenia tým, že prijal rozhodnutie o zbavení pána S. Brioisa poslaneckej imunity a spôsobil tak neplatnosť tohto rozhodnutia.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásad rovnosti zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných.

V prvom rade sa žalobca domnieva, že Parlament porušil voči nemu zásadu rovnosti zaobchádzania, v porovnaní s poslancami, ktorí sa nachádzajú v rovnakých či prinajmenšom porovnateľných situáciách, a že tak porušil zásadu riadnej správy vecí verejných, ktorá zahŕňa povinnosť príslušnej inštitúcie starostlivo a nestranne preskúmať všetky relevantné okolnosti daného prípadu.

V druhom rade žalobca zastáva názor, že súbor nepriamych dôkazov umožňuje vyvodiť jasný záver, že voči nemu ide o fumus persecutionis.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení práv na obhajobu, keďže práva žalobcu a zásada kontradiktórnosti neboli dostatočne zabezpečené vypočutím žalobcu pred výborom pre právne veci. Žalobca tak tvrdí, že skutočnosť, že nebol vyzvaný, aby sa na plenárnom zasadnutí vyjadril k otázke zbavenia svojej poslaneckej imunity, je nielen v rozpore so všeobecnými zásadami práva, ale tiež v rozpore so zdravým rozumom a väčšinou parlamentných zvyklostí.