201806010111915512018/C 211/312142018TC21120180618ET01ETINFO_JUDICIAL20180327242521

Kohtuasi T-214/18: 27. märtsil 2018 esitatud hagi – Briois versus parlament


C2112018ET2410120180327ET0031241252

27. märtsil 2018 esitatud hagi – Briois versus parlament

(Kohtuasi T-214/18)

2018/C 211/31Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat F. Wagner)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Parlamendi 6. veebruari 2018. aasta otsus Steeve Briois puutumatuse äravõtmise taotluse kohta 2017/2221(IMM), mille alusel võeti vastu õiguskomisjoni raport A8-0011/2018;

mõista Euroopa Parlamendilt Steeve Brios’i kasuks mittevaralise kahju hüvitamiseks välja 35000 eurot;

mõista Euroopa Parlamendilt Steeve Brios’i kasuks hüvitamisele kuuluvate kuludena välja 5000 eurot;

mõista kõik menetlusega seotud kulud välja Euroopa Parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklit 8, kuna S. Briois avaldus, millega seoses tema päritoluriigis tema suhtes alustati kriminaalmenetlust, kujutab endast parlamendiliikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamust selle sätte tähenduses.

2.

Teine väide, et on rikutud protokolli artiklit 9, kuna parlament eiras S. Briois puutumatuse äravõtmise otsust vastu võttes nii selle sätte sõnastust kui ka mõtet ning otsus on seega kehtetu.

3.

Kolmas väide, et on rikutud võrdse kohtlemise ja hea halduse põhimõtteid.

Esiteks leiab hageja, et parlament rikkus tema suhtes võrdse kohtlemise põhimõtet võrreldes parlamendiliikmetega, kes on kui mitte identses, siis vähemalt sarnases olukorras, ning parlament rikkus seega ka hea halduse põhimõtet, mille kohaselt on pädeval institutsioonil kohustus kontrollida hoolikalt ja erapooletult kõiki konkreetse juhtumiga seonduvaid asjaolusid.

Teiseks on hageja seisukohal, et kaudsete tõendite kogumist on võimalik järeldada, et tegemist on tema suhtes fumus persecutionis’e selge ilminguga.

4.

Neljas väide, et on rikutud kaitseõigusi, kuna hageja õigused ja võistlevuse põhimõte ei ole piisavalt tagatud tema ärakuulamisega õiguskomisjonis. Hageja väidab seega, et see, et teda ei kutsutud end täiskogu istungil väljendama tema puutumatuse äravõtmise küsimuses, ei ole mitte ainult vastuolus õiguse üldpõhimõtetega, vaid ka terve mõistuse ja enamike parlamentaarsete tavadega.