14.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 166/47


Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2018 r. – Brita / EUIPO (Kształt kurka do przygotowywania i dozowania napojów)

(Sprawa T-213/18)

(2018/C 166/60)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Brita GmbH (Taunusstein, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat P. Koch Moreno)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Trójwymiarowy czarno-biały unijny znak towarowy (Kształt kurka do przygotowywania i dozowania napojów) – zgłoszenie nr 16 053 068

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie R 1864/2017-4

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

nakazanie przyjęcia zgłoszenia unijnego znaku towarowego nr 16 053 068 w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, których dotyczy zgłoszenie w klasach 7, 11, 21, 37 i 40;

obciążenie EUIPO własnymi kosztami postępowania oraz kosztami poniesionymi przez BRITA GmbH.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2017/1001.