14.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 166/47


Prasība, kas celta 2018. gada 27. martā – Brita/EUIPO (Krāna dzērienu sagatavošanai un dozēšanai forma)

(Lieta T-213/18)

(2018/C 166/60)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Brita GmbH (Taunusstein, Vācija) (pārstāvis: P. Koch Moreno, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības trīsdimensiju preču zīme melnā un baltā krāsā (Krāna dzērienu sagatavošanai un dozēšanai forma) – reģistrācijas pieteikums Nr. 16 053 068

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2018. gada 22. janvāra lēmums lietā R 1864/2017-4

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu,

uzdot apmierināt Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikumu Nr. 16 053 068 attiecībā uz visām pieteiktajām precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 7., 11., 21., 37. un 40. klasē, un

piespriest EUIPO segt savus, kā arī atlīdzināt BRITA GmbH tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.