14.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 166/46


Sag anlagt den 22. marts 2018 — Porsche mod EUIPO — Autec (Personenkraftwagen)

(Sag T-210/18)

(2018/C 166/59)

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stuttgart, Tyskland) (ved advokat C. Klawitter)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Autec AG (Nürnberg, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede design: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stuttgart, Tyskland)

Det omtvistede design: EF-design nr. 198387-0001

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 19. januar 2018 af Tredje Appelkammer ved EUIPO (sag R 941/2016-3)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres og begæringen om, at det anfægtede EF-design nr. 198387-0001 erklæres ugyldigt, forkastes.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 5 i forordning nr. 6/2002

Tilsidesættelse af artikel 6 i forordning nr. 6/2002.