14.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 166/46


Жалба, подадена на 22 март 2018 г. — Porsche/EUIPO — Autec (леки автомобили)

(Дело T-210/18)

(2018/C 166/59)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Щутгарт, Германия) (представител: C. Klawitter, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Autec AG (Нюрнберг, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорния промишлен дизайн: жалбоподателят

Спорен промишлен дизайн: промишлен дизайн на Общността № 198387-0001

Обжалвано решение: решение на трети апелативен състав на EUIPO от 19 януари 2018 г. по преписка R 941/2016-3

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение и да се отхвърли искането за обявяване на недействителност на оспорвания промишлен дизайн на Общността № 198387-0001.

Изложени основания

Нарушение на член 5 от Регламент № 6/2002,

Нарушение на член 6 от Регламент № 6/2002.