14.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 166/46


Skarga wniesiona w dniu 22 marca 2018 r. – Porsche / EUIPO – Autec (pojazdy zmechanizowane)

(Sprawa T-209/18)

(2018/C 166/58)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stuttgart, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Klawitter)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Autec AG (Norymberga, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego wzoru: Strona skarżąca

Sporny wzór: Wzór wspólnotowy nr 1230593–0001

Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie R 945/2016-3

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i oddalenie wniosku o unieważnienie prawa do zakwestionowanego wzoru wspólnotowego nr 1230593–0001;

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 5 rozporządzenia nr 6/2002;

Naruszenie art. 6 rozporządzenia nr 6/2002.