14.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 166/46


Prasība, kas celta 2018. gada 22. martā – Porsche/EUIPO – Autec (Automobiļi)

(Lieta T-209/18)

(2018/C 166/58)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Štutgarte, Vācija) (pārstāvis: C. Klawitter, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Autec AG (Nirnberga, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus dizainparauga īpašniece: prasītāja

Attiecīgais strīdus dizainparaugs: Kopienas dizainparaugs Nr. 1230593-0001

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas trešās padomes 2018. gada 19. janvāra lēmums lietā R 945/2016–3

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un noraidīt pieteikumu par apstrīdētā Kopienas dizainparauga Nr. 1230593-0001 spēkā neesamības atzīšanu.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 6/2002 5. panta pārkāpums;

Regulas Nr. 6/2002 6. panta pārkāpums.