14.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 166/45


23. märtsil 2018 esitatud hagi – Bruel versus komisjon

(Kohtuasi T-202/18)

(2018/C 166/57)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Damien Bruel (Pariis, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat H. Hansen)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada käesolev hagiavaldus vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

sellest tulenevalt:

tühistada 18. jaanuari 2018. aasta otsus „Peasekretäri otsus vastavalt määruse (EÜ) nro1049/2001 rakenduseeskirjade artiklile 4“, kuna rikutud on määruse nr 1049/2001 artikleid 4, 6 ja 9 ning harta artiklit 47, Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 6, poolte võrdsuse üldpõhimõtet ja põhjendamiskohustust;

igal juhul:

mõista kõik kohtukulud välja kostjalt;

jätta hagejale õigus tugineda muudele õigustele, nõuetele, väidetele ja esitada muid hagisid.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et rikutud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT 2001, L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331) artikleid 4 ja 9.

2.

Teine väide, et rikutud on määruse nr 1049/2001 artiklit 6.

3.

Kolmas väide, et rikutud on poolte võrdsuse üldpõhimõtet ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 47 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 6.

4.

Neljas väide, et rikutud on määruse nr 1049/2001 artikli 4 lõiget 6, proportsionaalsuse põhimõtet ja põhjendamiskohustust.