201806010031915492018/C 211/281952018TC21120180618SV01SVINFO_JUDICIAL20180316222321

Mål T-195/18: Talan väckt den 16 mars 2018 – Talanton mot kommissionen


C2112018SV2210120180316SV0028221232

Talan väckt den 16 mars 2018 – Talanton mot kommissionen

(Mål T-195/18)

2018/C 211/28Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Talanton, Anonimi Emporiki — Simvouleftiki – Ekpaideftiki Etairia Dianomon, Parochis Ipiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Palaio Faliro, Grekland) (ombud: advokaten K. Damis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

inhämta sakkunnigutlåtande om bristerna i den kontroll som svaranden utfört,

för det första slå fast att (a) debitnotan 3241801228, som översändes till sökanden den 15 januari 2018, och genom vilken svaranden begärde återbetalning av 481835,56 euro för entreprenadavtalet FP7-215952 PERFORM på grundval av slutsatserna i revisionen 11-ΒΑ135-006, innebär ett åsidosättande av dess avtalsenliga skyldigheter, eftersom de godkända omkostnaderna enligt avtalet i fråga uppgår till 605217 euro, varav 490711 euro är bidrag från unionen, och sökanden ska återbetala 21171 euro till svaranden, och inte 481835,56 euro, och för det andra (b) att debitnotan 3241801229, som översändes till sökanden den 15 januari 2018, och genom vilken svaranden begärde betalning av 29694,10 euro i ersättning, utgör ett motsvarande åsidosättande av dess avtalsenliga skyldigheter.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Avtalet fullgjordes i enlighet med principen om tro och heder, och det är förbjudet att tillämpa avtalsbestämmelser på ett oskäligt sätt.

Sökanden anser att svaranden har åsidosatt principen om tro och heder, eftersom den föreskrivna kontrollen rättsstridigt genomfördes av en tredje man – utan koppling till den huvudentreprenör som svaranden valt eller av svaranden uttryckligen godkända underentreprenörer till huvudentreprenören – och vars opartiskhet ifrågasattes under genomförandet av kontrollen, eftersom vederbörande agerat rättsstridigt.

2.

Andra grunden: Den andra grunden rör skiljedomsklausulen.

Sökanden har framlagt tillräcklig alternativ bevisning, inbegripet edsvurna utsagor, relevanta brev från sökandens personal och handlingar som upprättats under genomförandefasen, vilken aldrig har bestritts och vilken svaranden inte har beaktat.

Sökanden har i detalj redovisat 39 skäl till varför kontrollrapporten är vag, bristande och otillförlitlig samt innehåller felaktiga slutsatser.