201806010031915492018/C 211/281952018TC21120180618PL01PLINFO_JUDICIAL20180316222321

Sprawa T-195/18: Skarga wniesiona w dniu 16 marca 2018 r. – Talanton / Komisja


C2112018PL2210120180316PL0028221232

Skarga wniesiona w dniu 16 marca 2018 r. – Talanton / Komisja

(Sprawa T-195/18)

2018/C 211/28Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Talanton, Anonimi Emporiki — Simvouleftiki – Ekpaideftiki Etairia Dianomon, Parochis Ipiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Palaio Faliro, Grecja) (przedstawiciel: adwokat K. Damis)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

zarządzenie sporządzenia opinii biegłego z powodu braków w kontroli przeprowadzonej w imieniu strony pozwanej;

stwierdzenie, po pierwsze, że (a) nota obciążeniowa 3241801228, która została wysłana stronie skarżącej w dniu 15 stycznia 2018 r. i w której strona pozwana żąda zwrotu 481835,56 EUR z tytułu umowy dotyczącej projektu FP7-215952 PERFORM na podstawie wyników kontroli 11-ΒΑ135-006 stanowi naruszenie jej zobowiązań umownych, jako że koszty kwalifikowalne w związku z tą umową wynoszą 605217 EUR, z czego 490711 stanowi wkład Unii, i strona skarżąca musi zwrócić stronie pozwanej kwotę 21171 EUR, a nie kwotę 481835,56 EUR, a po drugie, że (b) nota obciążeniowa 3241801229, która została wysłana stronie skarżącej w dniu 15 stycznia 2018 r. i w której strona pozwana żąda zwrotu 29694,10 EUR tytułem naprawienia szkody, stanowi naruszenie jej zobowiązań umownych.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący wykonania w dobrej wierze umowy i zakazu nadużyć w stosowaniu klauzul umownych:

Strona skarżąca twierdzi, że strona pozwana naruszyła zasadę dobrej wiary, ponieważ przewidziana kontrola została przeprowadzona niezgodnie z prawem przez osobę trzecią, która nie należała do personelu wykonawcy wyznaczonego przez stronę pozwaną lub jego podwykonawców wyraźnie przez nią zatwierdzonych. W odniesieniu do tej osoby trzeciej w trakcie przeprowadzania kontroli pojawiły się pytania co do bezstronności, gdy działała ona niezgodnie z prawem.

2.

Zarzut drugi dotyczący klauzuli arbitrażowej:

Strona skarżąca przedstawiła wystarczające alternatywne dowody, w tym oświadczenia złożone pod przysięgą, istotne pisma personelu strony skarżącej, dokumenty sporządzone w trakcie kontroli, które nie zostały zakwestionowane i które nie zostały uwzględnione przez stronę pozwaną.

Strona skarżąca przedstawia szczegółowo 39 powodów, dla których sprawozdanie z kontroli jest niedokładne, obarczone brakami i niewiarygodne, jak również zawiera błędne wnioski.