201806010031915492018/C 211/281952018TC21120180618CS01CSINFO_JUDICIAL20180316222321

Věc T-195/18: Žaloba podaná dne 16. března 2018 – Talanton v. Komise


C2112018CS2210120180316CS0028221232

Žaloba podaná dne 16. března 2018 – Talanton v. Komise

(Věc T-195/18)

2018/C 211/28Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Talanton, Anonimi Emporiki — Simvouleftiki – Ekpaideftiki Etairia Dianomon, Parochis Ipiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Palaio Faliro, Řecko) (zástupce: K. Damis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

nařídil vypracování znaleckého posudku z důvodu nedostatků v kontrole provedené jménem žalované;

určil, že a) výzva k úhradě 3241801228, zaslaná žalobkyni dne 15. ledna 2018 a jíž žalovaná žádá o vrácení EUR 481835,56 ve vztahu k smlouvě o dílo FP7-215952 PERFORM na základě závěrů auditu 11-ΒΑ135-006, představuje porušení jejích smluvních povinností vzhledem k tomu, že přípustné náklady na dotčenou smlouvu činí EUR 605217, z nichž EUR 490711 činí příspěvek Unie, a že žalobkyně musí vrátit žalované částku EUR 21171, a nikoliv částku EUR 481835,56, a dále že b) výzva k úhradě 3241801229, zaslaná žalobkyni dne 15. ledna 2018 a jíž žalovaná žádá o vrácení EUR 29694,10 jako částky náhrady škody, představuje související porušení jejích smluvních povinností.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z plnění smlouvy v dobré víře a ze zákazu zneužívajícího uplatnění smluvních ujednání:

žalobkyně tvrdí, že žalovaná porušila zásadu dobré víry, jelikož stanovená kontrola byla provedena protiprávně třetí osobou, která není zaměstnancem smluvního dodavatele určeného žalovanou nebo jeho subdodavatelů, které žalovaná schválila, ve vztahu k níž během provádění kontroly vyvstaly pochybnosti o její nestrannosti, když jednala protiprávně.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z rozhodčí doložky:

žalobkyně předložila dostatečné alternativní důkazy, které obsahují místopřísežná prohlášení, relevantní dopisy zaměstnanců žalobkyně a dokumenty předložené v průběhu fáze realizace, které nebyly nikdy vyvráceny a které žalovaná nezohlednila;

žalobkyně podrobně uvádí třicet devět důvodů, proč je kontrolní zpráva nepřesná, nedostatečná, nedůvěryhodná a dospívá k nesprávným závěrům.