7.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/72


Överklagande ingett den 16 mars 2018. – Rietze mot EUIPO – Volkswagen (motorfordon)

(Mål T-192/18)

(2018/C 161/90)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Tyskland) (ombud: advokaten M. Krogmann)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Volkswagen AG (Wolfsburg, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av den omtvistade formgivningen: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistad formgivning: Internationell registrering nr DM/073118-3 som designerar Europeiska unionen

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s tredje överklagandenämnd den 11 januari 2018 i ärende R 1244/2016-3

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara tredje överklagandenämndens beslut och verkningarna av den internationella registreringen nr DM/073118-3, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 4.1, jämförd med artikel 6.1 b, i förordning nr 6/2002.

Åsidosättande av artikel 6.2 i förordning nr 6/2002.