7.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 161/72


Skarga wniesiona w dniu 16 marca 2018 r. – Rietze / EUIPO – Volkswagen (Pojazdy)

(Sprawa T-192/18)

(2018/C 161/90)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat M. Krogmann)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Volkswagen AG (Wolfsburg, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego wzoru: Volkswagen AG

Sporny wzór: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską nr DM/073118-3

Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie R 1244/2016-3

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej i unieważnienie międzynarodowej rejestracji wskazującej Unię Europejską nr DM/073118-3;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 4 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002;

Naruszenie art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002.