7.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 161/72


Prasība, kas celta 2018. gada 16. martā – Rietze/EUIPO – Volkswagen (Automobiļi)

(Lieta T-192/18)

(2018/C 161/90)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Vācija) (pārstāvis: M. Krogmann, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Volkswagen AG (Wolfsburg, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus dizainparauga īpašniece: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgais strīdus dizainparaugs: starptautiska reģistrācija DM/073118–3, ko attiecina uz Eiropas Savienību

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas trešās padomes 2018. gada 11. janvāra lēmums lietā R 1244/2016–3

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Apelācijas trešās padomes lēmumu un atzīt par spēkā neesošu starptautisko reģistrāciju DM/073118–3, ko attiecina uz Eiropas Savienību;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 6/2002 4. panta 1. punkta, aplūkojot to kopsakarā ar 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, pārkāpums;

Regulas Nr. 6/2002 6. panta 2. punkta pārkāpums.