7.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/70


2018. március 14-én benyújtott kereset – Lucchini kontra Bizottság

(T-185/18. sz. ügy)

(2018/C 161/88)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Lucchini SpA (Livorno, Olaszország) (képviselő: G. Belotti ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

miután tudomásul vette az azon ítéletekben megállapított jogsértéseket, amelyekben a Bíróság megsemmisítette az ESZAK 65. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/37.956 – „betonvasrúd”-ügy, újbóli elfogadás) 2009. szeptember 30-án hozott C(2009) 7492 végleges bizottsági határozatot, semmisítse meg a 2018. január 17-i levélben foglalt bizottsági elutasító határozatot, egyidejűleg kötelezze a Bizottságot a jogellenesen kiszabott és megfizetett bírság visszatérítésére, valamint a felmerült kamatok megfizetésére.

semmisítse meg a 2018. március 9-i levélben foglalt bizottsági elutasító határozatot, és kötelezze a Bizottságot arra, hogy tegye lehetővé a felperes részvételét a COMP/37.956 eljárásban, amelyet a Bizottságnak az ítéleteknek való megfelelés érdekében újra kell indítania.

másodlagosan: állapítson meg kártérítést a felperes javára legalább 10 millió euró összegben, vagy más olyan összegben, amelyet az eljárás folyamán határoz meg, vagy amelyet a Törvényszék méltányosnak ítél abból a célból, hogy megfelelően szankcionálja a Charta 41. cikkének megállapított megsértését.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes arra emlékeztet, hogy a Bíróság megsemmisítette az ESZAK 65. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/37.956 – „betonvasrúd”-ügy) 2009. szeptember 30-án hozott C(2009) 7492 bizottsági határozatot (1), és kifejti, hogy e megsemmisítés rendelkezései ellenére, az alperes megtagadta a megfizetett bírság visszatérítését, és nem kérte fel a felperest az időközben újraindított közigazgatási eljárásban való részvételre.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes két jogalapra hivatkozik.

1.

A Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról szóló, 2004. április 7-i 773/2004/EK bizottsági rendelet (EGT vonatkozású szöveg) (2) 10–14. cikkének megsértése, különösen a felperesnek – a jogszabályi rendelkezéseket tiszteletben tartó – tisztességes eljáráshoz való jogának, valamint elsősorban a védelemhez való jogának a megsértése.

E tekintetben úgy érvel, hogy a tagállamok részvétele a meghallgatásokon nem puszta formalitás, mivel a versenyhatóságok részt vesznek abban a tanácsadó bizottságban, amellyel a Bizottságnak egyeztetnie kell bármely határozat meghozatala előtt. Az említett versenyhatóságoknak mindig részt kell venniük valamennyi plenáris meghallgatáson, amely fontos eljárási szakaszt képez, ahol a vállalkozások védelmi erőfeszítései összpontosulnak a Bizottság részéről felhozott vádakkal szemben.

2.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikkének, konkrétan a megfelelő ügyintézéshez való jognak a megsértése.


(1)  Feralpi kontra Bizottság, C-85/15 P (EU:C:2017:709); C-86/15 P, Ferriera Valsabbia kontra Bizottság és C-87/15 P, Alfa Acciai kontra Bizottság egyesített ügyek (EU:C:2017:717), C-88/15, Ferriere Nord kontra Bizottság (EU:C:2017:716) és C-89/15 P, Riva Fire (EU:C:2017:713).

(2)  HL 2004. L 123., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 3. kötet, 81. o.