7.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 161/70


Sag anlagt den 14. marts 2018 — Lucchini mod Kommissionen

(Sag T-185/18)

(2018/C 161/88)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Lucchini SpA (Livorno, Italien) (ved advokat G. Belotti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Henset til de tilsidesættelser, der blev konstateret i Domstolens domme, og som førte til annullation af Kommissionens beslutning K(2009) 7492 endelig af 30. september 2009 om en procedure efter artikel 65 KS (sag COMP/37.956 — Rundt armeringsstål, genvedtagelse), annulleres Kommissionens beslutning om afvisning, som er indeholdt i skrivelse af 17. januar 2018, idet Kommissionen samtidig pålægges at tilbagebetale sagsøgeren den bøde, der uretmæssigt er blevet opkrævet og erlagt, plus renter.

Kommissionens beslutning om afvisning, der er indeholdt i skrivelse af 9. marts 2018, annulleres, idet Kommissionen pålægges at give sagsøgeren adgang til sag COMP/37.956, som Kommissionen genoptager med henblik på at opfylde dommene.

Subsidiært indrømmes sagsøgeren erstatning på mindst 10 mio. EUR eller på et beløb, der fastsættes under sagen, eller som Retten finder rimeligt med henblik på at pålægge en passende sanktion for den konstaterede tilsidesættelse af chartrets artikel 41.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har anført, at Domstolen har annulleret Kommissionens beslutning K(2009) 7492 endelig af 30. september 2009 om en procedure efter artikel 65 KS (sag COMP/37.956 — Rundt armeringsstål) (1), og at Kommissionen trods annullationsafgørelsens ordlyd har afvist at tilbagebetale den erlagte bøde og opfordre sagsøgeren til at deltage i den administrative procedure, som i mellemtiden er blevet genoptaget.

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat to anbringender.

1.

Første anbringende om tilsidesættelse af artikel 10-14 i Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004 af 7. april 2004 om Kommissionens gennemførelse af procedurer i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82 (EØS-relevant tekst) (2), navnlig af sagsøgerens ret til en lovformelig procedure, herunder særligt retten til forsvar.

Sagsøgeren har i denne forbindelse gjort gældende, at medlemsstaternes deltagelse i mundtlige høringer ikke blot er en formalitet, eftersom konkurrencemyndighederne udgør en del af det udvalg, som Kommissionen skal høre inden vedtagelsen af enhver beslutning. Konkurrencemyndighederne skal altid tage del i plenarhøringerne, som er et væsentligt led i proceduren, hvor virksomhedernes forsvarsargumenter er rettet mod Kommissionens anklage.

2.

Andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til god forvaltning.


(1)  Feralpi mod Kommissionen, C-85/15 P (EU:C:2017:709), forenede sager C-86/15 P, Ferriera Valsabbia mod Kommissionen, C-87/15 P, Alfa Acciai mod Kommissionen (EU:C:2017:717), C-88/15, Ferriere Nord mod Kommissionen (EU:C:2017:716) og C-89/15 P, Riva Fire (EU:C:2017:713)

(2)  EUT 2004 L 123, s. 18.