7.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 161/70


Žaloba podaná dne 14. března 2018 – Lucchini v. Komise

(Věc T-185/18)

(2018/C 161/88)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Lucchini SpA (Livorno, Itálie) (zástupce: G. Belotti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

vzhledem k porušením uvedeným v rozsudcích Soudního dvora, které vedly ke zrušení rozhodnutí Komise C (2009) 7492 final ze dne 30. září 2009 o porušení článku 65 ESUO (věc COMP/37.956 – Výztuže do betonu, opětovné přijetí), zrušil zamítavé rozhodnutí Komise obsažené v dopise ze dne 17. ledna 2018 a současně nařídil Komisi vrátit žalobkyni protiprávně uloženou a zaplacenou pokutu a zaplatit narostlé úroky.

zrušil zamítavé rozhodnutí Komise obsažené v dopise ze dne 9. března 2018 a nařídil Komisi, aby žalobkyni povolila vstup do řízení COMP/37.956 znovuotevřeného Komisí za účelem vyhovění rozsudku.

podpůrně přiznal žalobkyni odškodnění ve výši nejméně 10 milionů eur nebo v jiné výši, která bude určena v průběhu řízení ve věci nebo kterou bude Tribunál považovat za spravedlivou, aby dostatečně sankcionoval zjištěné porušení článku 41 Listiny.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně připomíná, že Soudní dvůr zrušil rozhodnutí Komise C (2009) 7492 ze dne 30. září 2009 o porušení článku 65 ESUO (Věc COMP/37.956 – Výztuže do betonu) (1), a upřesňuje, že navzdory požadavkům tohoto zrušení žalovaná odmítla vrátit zaplacenou pokutu a vyzvat žalobkyni, aby vstoupila do řízení, které se mezitím znovu otevřelo.

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva žalobní důvody.

1.

Porušení článků 10 a 14 nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES (Text s významem pro EHP) (2) a zvláště porušení práva žalobkyně na řízení, které je v souladu se zákonem, a především jejího práva na obhajobu.

V této souvislosti žalobkyně tvrdí, že účast členských států na slyšeních není pouhou formalitou vzhledem k tomu, že úřady pro ochranu hospodářské soutěže jsou členy Výboru, který musí Komise konzultovat před přijetím jakéhokoli rozhodnutí. Úřady pro ochranu hospodářské soutěže se musí účastnit plenárních slyšení, což je procesní krok, v němž se soustředí argumenty na obranu podniků proti obviňujícím úvahám Komise.

2.

Porušení článku 41 Listiny základních práv Evropské unie, zejména práva na řádnou správu.


(1)  Feralpi v. Komise, C-85/15 P (EU:C:2017:709); spojené věci C-86/15 P, Ferriera Valsabbia v. Komise, C-87/15 P, Alfa Acciai v. Komise (EU:C:2017:717); C-88/15, Ferriere Nord v. Komise (EU:C:2017:716) a C-89/15 P, Riva Fire (EU:C:2017:713).

(2)  Úř. věst. 2004, L 123, s. 18; Zvl. vyd. 08/03, s. 81.