7.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 161/70


Жалба, подадена на 14 март 2018 г. — Lucchini/Комисия

(Дело T-185/18)

(2018/C 161/88)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Lucchini SpA (Ливорно, Италия) (представител: G. Belotti, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Общия съд:

След като се запознае с нарушенията, установи с решенията на Съда, които отменят Решение на Комисията C (2009) 7492 окончателен от 30 септември 2009 г. относно нарушение на член 65 ВС (дело COMP/37.956 — Арматурна стомана, повторно приемане), да отмени решението за отхвърляне на Комисията, съдържащо се в писмото от 17 януари 2018 г., и същевременно да разпореди на Комисията да върне на жалбоподателя незаконосъобразно наложената и платен глоба, заедно с начислените лихви.

Да отмени решението за отхвърляне на Комисията, съдържащо се в писмото от 9 март 2018 г., и да разпореди на Комисията да допусне жалбоподателя до производство COMP/37.956, което Комисията е възобновила в изпълнение на съдебните решения.

При условията на евентуалност, да присъди на жалбоподателя обезщетение в размер не по-малък от 10 милиона евро или в размер, който ще бъде определен в хода на делото от Общия съд по справедливост, за да се санкционира надлежно установеното нарушение на член 41 от Хартата.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят припомня, че Съдът е отменил Решение на Комисията C (2009) 7492 окончателен от 30 септември 2009 г. относно нарушение на член 65 ВС (дело COMP/37.956 — Арматурна стомана, повторно приемане) (1) и уточнява, че въпреки формулировката на тази отмяна, ответникът е отказал да върне платената глоба, както и да покани жалбоподателя да встъпи в междувременно възобновеното административно производство.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.

1.

Нарушение на членове 10 — 14 от Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 година относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО (текст от значение за ЕИП) (2), и по-специално на правото на жалбоподателя на законосъобразен съдебен процес и, in primis, на правото му на защита.

В това отношение се изтъква, че участието на държавите членки в изслушванията не е обикновена формалност, тъй като органите за защита на конкуренцията са част от Комитета, с който трябва да се консултира Комисията преди да приеме всяко решение. Посочените органите за защита на конкуренцията винаги трябва да участват в устните пледоарии — ключов етап в производството, когато се изслушват защитната теза на предприятията и обвинителната теза на Комисията в условията на състезателност.

2.

Нарушение на член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално на правото на добра администрация.


(1)  Feralpi/Комисия, C-85/15 P (EU:C:2017:709); съединени дела C-86/15 P, Ferriera Valsabbia/Комисия, C-87/15 P, Alfa Acciai/Комисия (EU:C:2017:717), C-88/15, Ferriere Nord/Комисия (EU:C:2017:716) и C-89/15 P, Riva Fire (EU:C:2017:713).

(2)  ОВ L 123, 2004 г., стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 242.