7.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 161/67


Жалба, подадена на 8 март 2018 г. — Mutondo/Съвет

(Дело T-174/18)

(2018/C 161/82)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Kalev Mutondo (Киншаса, Демократична република Конго) (представители: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois и A. Guillerme, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение (ОВППС) 2017/2282 на Съвета от 11 декември 2017 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго в частта, в която жалбоподателят е оставен под № 16 в приложение II към Решение 2010/788/ОВППС и под № 16 в приложение Iа към Регламент (ЕО) № 1183/2005,

да установи незаконосъобразността на разпоредбите на член 3, параграф 2, буква в) от Решение 2010/788/ОВППС, изменено с Решение 2016/2231/ОВППС, и на член 2б, параграф 1, буква в) от Регламент 1183/2005/ЕО,

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага четири основания за жалбата си, които по същество съвпадат или са сходни с тези по дело T-163/18, Amisi Kumba/Съвет.