7.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 161/66


Sag anlagt den 8. marts 2018 — Ramazani Shadary mod Rådet

(Sag T-173/18)

(2018/C 161/81)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, Den Demokratiske Republik Congo) (ved advokaterne T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois og A. Guillerme)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2282 af 11. december 2017 om ændring af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo annulleres, for så vidt som den fastholder sagsøgeren som nr. 15 i bilag II til afgørelse 2010/788/FUSP og som nr. 15 i bilag Ia til forordning (EF) nr. 1183/2005.

Det fastslås, at bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, litra b), i afgørelse 2010/788/FUSP, som ændret ved afgørelse 2016/2231/FUSP, og artikel 2b, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1183/2005, er ulovlige.

Rådet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender, der i det væsentlige er identiske med eller svarer til dem, der er fremsat i sag T-163/18, Amisi Kumba mod Rådet.