7.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 161/66


Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Ramazani Shadary v. Rada

(Věc T-173/18)

(2018/C 161/81)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, Demokratická republika Kongo) (zástupci: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois a A. Guillerme, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2282 ze dne 11. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo v části, v níž je žalobce ponechán v bodu 15 přílohy II rozhodnutí 2010/788/SZBP a bodu 15 přílohy Ia nařízení (ES) č. 1183/2005;

konstatoval protiprávnost ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. b) rozhodnutí 2010/788/SZBP, ve znění rozhodnutí 2016/2231/SZBP, a čl. 2b odst. 1 písm. b) nařízení 1183/2005/ES;

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody, které jsou v zásadě totožné s důvody uplatněnými ve věci T-163/18, Amisi Kumba v. Rada, nebo jsou jim podobné.