7.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/65


Talan väckt den 8 mars 2018 – Akili Mundos mot rådet

(Mål T-172/18)

(2018/C 161/80)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Muhindo Akili Mundos (Kinshasa, Demokratiska republiken Kongo) (ombud: advokaterna T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois och A. Guillerme)

Svarande: Europeiska rådet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets genomförandebeslut (Gusp) 2017/2282 av den 11 december 2017 om ändring av beslut 2010/788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo, till den del det slås fast att sökanden ska kvarstå som nr 13 i bilaga II till beslut 2010/788/Gusp och som nr 13 i bilaga I a till förordning (EG) nr 1183/2005,

fastställa att bestämmelserna i artikel 3.2 b i beslut 2010/788/Gusp, i dess lydelse enligt beslut 2016/2231/Gusp, och artikel 2b.1b i förordning 1183/2005/EG är ogiltiga, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder som i huvudsak är identiska eller jämförliga med dem som åberopats i mål T-163/18, Amisi Kumba/rådet.