7.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 161/65


Жалба, подадена на 8 март 2018 г. — Akili Mundos/Съвет

(Дело T-172/18)

(2018/C 161/80)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Muhindo Akili Mundos (Киншаса, Демократична република Конго) (представители: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois и A. Guillerme, адвокати)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение (ОВППС) 2017/2282 на Съвета от 11 декември 2017 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго в частта му, в която името на жалбоподателя продължава да фигурира под № 13 в приложение II към Решение 2010/788/ ОВППС и под № 13 в приложение Iа към Регламент (ЕО) № 1183/2005;

да установи незаконосъобразността на разпоредбите на членове 3, параграф 2, буква б) от Решение 2010/788/ОВППС, изменено с Решение 2016/2231/ОВППС и 2 б, параграф 1, буква б) от Регламент 1183/2005/ЕО

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на своята жалба жалбоподателят изтъква четири основания, които по същество са идентични или сходни с изтъкнатите по дело T 163/18, Amisi Kumba/Съвет.