7.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/65


Talan väckt den 8 mars 2018 – Boshab mot rådet

(Mål T-171/18)

(2018/C 161/79)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Évariste Boshab (Kinshasa, Demokratiska republiken Kongo) (ombud: advokaterna T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois och A. Guillerme)

Svarande: Europeiska rådet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut (GUSP) 2017/2282 av den 11 december 2017 om ändring av beslut 2010/788/GUSP om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo, såtillvida som sökanden fortfarande är upptagen som nummer 8 i bilaga II till beslut 2010/788/GUSP och som nummer 8 i bilaga Ia till förordning (EG) nr 1183/3005,

fastställa att bestämmelserna i artikel 3.2 b i beslut 2010/788/GUSP i dess lydelse enligt beslut 2016/2231/GUSP och artikel 2b. 1 b i förordning (EG) nr 1183/2005 är rättstridiga, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder som huvudsakligen är identiska med eller motsvarar grunderna i mål T-163/18, Amisi Kumba mot rådet.