7.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/64


Žaloba podaná 8. marca 2018 – Kande Mupompa/Rada

(Vec T-170/18)

(2018/C 161/78)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, Konžská demokratická republika) (v zastúpení: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois a A. Guillerme, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2282 z 11. decembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike v rozsahu, v akom ponecháva žalobcu pod č. 10 prílohy II rozhodnutia 2010/788/SZBP a pod č. 10 prílohy Ia nariadenia (ES) č. 1183/2005,

určil nezákonnosť ustanovení článku 3 ods. 2 písm. b) rozhodnutia 2010/788/SZBP, zmeneného rozhodnutím 2016/2231/SZBP a článku 2b ods. 1 písm. b) nariadenia 1183/2005/ES,

zaviazal Radu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza štyri žalobné dôvody, ktoré sa v podstatnej časti zhodujú alebo sú podobné s tými, ktoré sa uvádzajú vo veci T-163/18, Amisi Kumba/Rada.