7.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 161/64


Жалба, подадена на 8 март 2018 г. — Kibelisa Ngambasai/Съвет

(Дело T-169/18)

(2018/C 161/77)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Roger Kibelisa Ngambasai (Киншаса, Демократична република Конго) (представители: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois и A. Guillerme, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/2282 на Съвета от 11 декември 2017 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго, доколкото името на жалбоподателя е оставено под № 6 в приложение II към Решение 2010/788/ОВППС и под № 6 в приложение Iа към Регламент (ЕО) № 1183/2005,

да обяви за незаконосъобразни разпоредбите на член 3, параграф 2, буква а) от Решение 2010/788/ОВППС, изменено с Решение 2016/2231/ОВППС, и на член 2б, параграф 1, буква а) от Регламент 1183/2005/ЕО,

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата жалбоподателят излага четири основания, които по същество са идентични или сходни с изложените по дело T-163/18, Amisi Kumba/Съвет.