7.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 161/63


Žaloba podaná 8. marca 2018 – Kanyama /Rada

(Vec T-167/18)

(2018/C 161/75)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Célestin Kanyama (Kinshasa, Konžská demokratická republika) (v zastúpení: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois a A. Guillerme, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2282 z 11. decembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike v časti, v ktorej je žalobca ponechaný v bode 4 prílohy II rozhodnutia 2010/788/SZBP a v bode 4 prílohy Ia nariadenia (ES) č. 1183/2005,

konštatoval protiprávnosť ustanovení článku 3 ods. 2 písm. b) rozhodnutia 2010/788/SZBP, zmeneného rozhodnutím 2016/2231/SZBP a článku 2b ods. 1 písm. b) nariadenia 1183/2005/ES,

zaviazal Radu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobca uvádza štyri žalobné dôvody, ktoré sú zhodné alebo podobné so žalobnými dôvodmi uvedenými v súvislosti s vecou T-163/18, Amisi Kumba/Rada.