7.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 161/63


8. märtsil 2018 esitatud hagi – Kanyama versus nõukogu

(Kohtuasi T-167/18)

(2018/C 161/75)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Célestin Kanyama (Kinshasa, Kongo Demokraatlik Vabariik) (esindajad: advokaadid T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois ja A. Guillerme)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada nõukogu 11. detsembri 2017. aasta rakendusotsus (ÜVJP) 2017/2282, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, osas, milles selle kohaselt jäetakse hageja nimi otsuse 2010/788/ÜVJP II lisa punkti 4 ja määruse (EÜ) nr 1183/2005 Ia lisa punkti 4;

tuvastada, et otsuse 2010/788/ÜVJP artikli 3 lõike 2 punktis b sätestatu, nii nagu seda on muudetud otsusega 2016/2231/ÜVJP, ja määruse (EÜ) nr 1183/2005 artikli 2b lõike 1 punkt b on õigusvastased;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet, mis on sisult identsed või sarnased väidetega, mis on esitatud kohtuasjas T-163/18: Amisi Kumba vs. nõukogu.