7.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 161/61


Acțiune introdusă la 8 martie 2018 – Kampete/Consiliul

(Cauza T-164/18)

(2018/C 161/72)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Ilunga Kampete (Kinshasa, Republica Democrată Congo) (reprezentanți: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois și A. Guillerme, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei (PESC) 2017/2282 a Consiliului din 11 decembrie 2017 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo în măsura în care aceasta menține numele reclamantului la poziția nr. 1 din anexa II la Decizia 2010/788/PESC și la poziția nr. 1 din anexa Ia la Regulamentul (CE) nr. 1183/2005;

constatarea nelegalității dispozițiilor articolului 3 alineatul (2) litera (b) din Decizia 2010/788/PESC, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2016/2231/PESC și ale articolului 2b alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 1183/2005/CE;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă patru motive care sunt în esență identice sau similare cu cele invocate în cadrul cauzei T-163/18, Amisi Kumba/Consiliul.