7.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 161/60


Acțiune introdusă la 8 martie 2018 – Amisi Kumba/Consiliul

(Cauza T-163/18)

(2018/C 161/71)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, Republica Democratică Congo) (reprezentanți: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois și A. Guillerme, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea Deciziei (PESC) 2017/2282 a Consiliului din 11 decembrie 2017 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo în măsura în care aceasta menține numele reclamantului la poziția nr. 2 din anexa II la Decizia 2010/788/PESC și la poziția nr. 2 din anexa Ia la Regulamentul (CE) nr. 1183/2005;

constatarea nelegalității dispozițiilor articolului 3 alineatul (2) litera (b) din Decizia 2010/788/PESC, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2016/2231/PESC și ale articolului 2b alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 1183/2005/CE;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă patru motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului la apărare, inclusiv încălcarea obligației de motivare care permite justificarea măsurilor și garantarea unei protecții jurisdicționale efective, precum și pe încălcarea dreptului de a fi ascultat.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe o eroare vădită de apreciere în ceea ce privește implicarea reclamantului în acte care constituie încălcări grave ale drepturilor omului în Republica Democratică Congo.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului la viață privată, a dreptului de proprietate și a principiului proporționalității.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe nelegalitatea dispozițiilor articolului 3 alineatul (2) litera (b) din Decizia 2010/788/PESC a Consiliului din 20 decembrie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo și de abrogare a Poziției comune 2008/369/PESC (JO 2010, L 336, p. 30), astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2016/2231 a Consiliului din 12 decembrie 2016 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo (JO 2016, L 336I, p. 7) și a articolului 2b alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului din 18 iulie 2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo (JO 2005, L 193, p. 1, Ediție specială, 18/vol. 4, p. 3).