7.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 161/60


2018 m. kovo 8 d. pareikštas ieškinys byloje Amisi Kumba / Taryba

(Byla T-163/18)

(2018/C 161/71)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Gabriel Amisi Kumba (Kinšasa, Kongo Demokratinė Respublika), atstovaujamas advokatų T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois ir A. Guillerme

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/2282, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai, kiek juo ieškovo pavardė palikta Sprendimo 2010/788/BUSP II priedo sąraše Nr. 2 ir Reglamento (EB) Nr. 1183/2005 Ia priedo sąraše Nr. 2,

pripažinti Sprendimo 2010/788/BUSP, iš dalies pakeisto Sprendimu 2016/2231/BUSP, 3 straipsnio 2 dalies b punkto ir Reglamento Nr. 1183/2005 2b straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas neteisėtomis,

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisės į gynybą pažeidimu, įskaitant pareigos nurodyti motyvus, kuriais būtų galima pateisinti priemones ir užtikrinti veiksmingą teisminę gynybą, pažeidimą, taip pat teisės būti išklausytam pažeidimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas akivaizdžia vertinimo klaida, kalbant apie ieškovo dalyvavimą darant veiksmus, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės Kongo Demokratinėje Respublikoje.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisės į privatų gyvenimą, teisės į nuosavybę ir proporcingumo principo pažeidimu.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimo 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai, ir kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2008/369/BUSP (OL L 336, 2010, p. 30), iš dalies pakeisto 2016 m. gruodžio 12 d. Tarybos sprendimu (BUSP) 2016/2231, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai (OL L 336I, 2016, p. 7), 3 straipsnio 2 dalies b punkto ir 2005 m. liepos 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1183/2005, nustatančio tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai (OL L 193, 2005, p. 1), 2b straipsnio 1 dalies b punkto nuostatų neteisėtumu.