7.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 161/59


2018 m. gegužės 1 d. pareikštas ieškinys byloje BNP Paribas / ECB

(Byla T-150/18)

(2018/C 161/69)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: BNP Paribas (Paryžius, Prancūzija), atstovaujamas advokatų A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi ir P. Kupka

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti iš dalies 2017 m. gruodžio 19 d. ECB sprendimo Nr. ECB/SSM/2017 – R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/248 9 straipsnį tiek, kiek jame numatytas bendrųjų problemų sprendimo fondų, nacionalinių problemų sprendimo fondų ir nacionalinių 1kategorijos nuosavų lėšų indėlių garantijų sistemų neatšaukiamų mokėjimų įsipareigojimų atskaitymas individualiai, beveik konsoliduotai ar konsoliduotai, o ypač 9.1, 9.2 ir 9.3 dalis;

priteisti iš ECB visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su faktu, kad ginčijamas sprendimas neturėjo teisinio pagrindo, nes ECB pasinaudojo savo įgaliojimais rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros srityje tam, kad nustatytų bendro pobūdžio priemones, priklausančias teisės aktų leidėjo kompetencijai, ir viršijo jam 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013, p. 63), 4 straipsnio 1 dalies f punktu ir 16 straipsniu suteiktus įgaliojimus.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su ginčijamame sprendime padaryta teisės klaida, nes ECB Sąjungos teisės tekstus išaiškino priešingai teisės aktų leidėjo ketinimui ir leido kredito institucijoms pasinaudoti neatšaukiamais mokėjimų įsipareigojimais, kad įvykdytų dalį savo pareigų nacionaliniams problemų sprendimo fondams, bendriems problemų sprendimo fondams ir nacionalinėms indėlių garantijų sistemoms ir taip panaikino atitinkamų nuostatų veiksmingumą. Be kita ko, ECB savo sprendimą grindė klaidingu Europos ir nacionalinių perkėlimo teisės nuostatų, susijusių su neatšaukiamais mokėjimų įsipareigojimais, aiškinimu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su proporcingumo principo pažeidimu.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su ginčijamame sprendime padaryta vertinimo klaida ir gero administravimo principo pažeidimu.