7.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 161/58


Kanne 1.3.2018 – BPCE ym. v. EKP

(Asia T-146/18)

(2018/C 161/67)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: BPCE (Pariisi, Ranska) ja 36 muuta kantajaa (edustajat: asianajajat A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi ja P. Kupka)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan EKP:n 19.12.2017 tekemän päätöksen nro ECB/SSM/2017 – 9695005MSX1OYEMGDF46/338 (tarkasteltuna yhdessä liitteensä kanssa) 4 artiklan siltä osin kuin siinä määrätään toteutettavista toimenpiteistä sellaisten peruuttamattomien maksusitoumusten osalta, jotka koskevat talletusten vakuusjärjestelmiä tai kriisinratkaisurahastoja

velvoittamaan EKP korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat neljään kanneperusteeseen, jotka ovat olennaisilta osin samat tai samankaltaiset kuin kanneperusteet, joihin vedotaan asiassa T-143/18, Société générale v. EKP.