7.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 161/58


Жалба, подадена на 1 март 2018 г. — BPCE и др./ЕЦБ

(Дело T-146/18)

(2018/C 161/67)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: BPCE (Париж, Франция) и 36 други жалбоподатели (представители: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi и P. Kupka, avocats)

Ответник: Европейска централна банка

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени член 4 от решение на ЕЦБ № ECB/SSM/2017 — 9695005MSX1OYEMGDF46/338 (заедно с приложението към него) от 19 декември 2017 г. в частта, в която определя мерките, които следва да се предприемат във връзка с неотменимите задължения за плащане по схемите за гарантиране на депозитите или оздравителните фондове,

да осъди ЕЦБ да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите излагат четири основания за жалбата си, които по същество съвпадат или са сходни с тези по дело T-143/18, Société générale/ЕЦБ.