7.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/57


Talan väckt den 1 mars 2018 – Confédération nationale du Crédit mutuel m.fl. mot ECB

(Mål T-145/18)

(2018/C 161/66)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Confédération nationale du Crédit mutuel (Paris, Frankrike) och 37 andra sökande (ombud: advokaterna A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi och P. Kupka)

Svarande: Europeiska Centralbanken (ECB)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artikel 8 i ECB:s beslut nr ECB/SSM/2017 – 9695000CG7B84NLR5984/207 av den 19 december 2017, i den del det föreskriver vidtagande av åtgärder för oåterkalleliga betalningsåtagande gällande insättningsgarantisystem eller resolutionsfonder,

förplikta ECB att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder som i huvudsak är identiska med eller liknar de som åberopats i mål T-143/18, Société générale/ECB.