7.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 161/57


1. märtsil 2018 esitatud hagi – Crédit Agricole jt versus EKP

(Kohtuasi T-144/18)

(2018/C 161/65)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Crédit Agricole SA (Montrouge, Prantsusmaa) ja 69 teist hagejat (esindajad: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi ja P. Kupka)

Kostja: Euroopa Keskpank

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada EKP 19. detsembri 2017. aasta otsuse nr ECB/SSM/2017 – 969500TJ5KRTCJQWXH05/380 artikkel 9 ja selle otsuse A lisa artikkel 3 osas, milles need näevad ette meetmed, mida hoiuste tagamise skeemide või kriisilahendusfondide puhul tuleb võtta seoses tagasivõtmatute maksekohustustega;

mõista kohtukulud välja EKP-lt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitavad hagejad neli väidet, mis on sisuliselt identsed või sarnased kohtuasjas T-143/18: Société générale vs. EKP esitatud väidetega.