7.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/56


Talan väckt den 1 mars 2018 – Société générale mot ECB

(Mål T-143/18)

(2018/C 161/64)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Société générale (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi och P. Kupka)

Svarande: Europeiska centralbanken

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artikel 5 i ECB:s beslut ECB/SSM/2017 – O2RNE8IBXP4R0TD8PU41/174 av den 19 december 2017 och artikel 3 i bilaga A därtill, i den del beslutet föreskriver vidtagande av åtgärder för oåterkalleliga betalningsåtaganden rörande insättningsgarantisystem eller resolutionsfonder, och

förplikta ECB att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Beslutet har fattats utan rättslig grund. Enligt sökanden saknar ECB behörighet att ålägga ett generellt tillsynskrav och den har inte gjort någon individuell och detaljerad prövning av sökandes faktiska situation, såsom krävs i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna.

2.

Andra grunden: BCE har i samband med att den har fattat beslutet gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att ha gjort en felaktig tolkning av bestämmelserna i unionsrätten avseende kreditinstitutens möjlighet att använda oåterkalleliga betalningsåtaganden, och sålunda ha berövat dessa bestämmelser sin ändamålsenliga verkan.

3.

Tredje grunden: Det angripna beslutet är behäftat med ett uppenbart fel avseende bedömningen av de påstådda riskerna med de oåterkalleliga betalningsåtagandena i förhållande till artikel 16 i 54 rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 2013, s. 63).

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av skyldigheten att motivera. ECB har en skyldighet att motivera utförligt men det omtvistade beslutet grundar sig på en otillräcklig motivering.