7.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 161/56


1. märtsil 2018 esitatud hagi – Société générale versus EKP

(Kohtuasi T-143/18)

(2018/C 161/64)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Société générale (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid A. Gosset Grainville, M. Trabucchi ja P. Kupka)

Kostja: Euroopa Keskpank

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada EKP 19. detsembri 2017. aasta otsuse nr ECB/SSM/2017 – O2RNE8IBXP4R0TD8PU41/174 artikkel 5 ja selle otsuse A lisa artikkel 3 osas, milles need näevad ette meetmed, mida hoiuste tagamise skeemide või kriisilahendusfondide puhul tuleb võtta seoses tagasivõtmatute maksekohustustega;

mõista kohtukulud välja EKP-lt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

Esimene väide, et vaidlustatud otsus on vastu võetud ilma õigusliku aluseta. Hageja väitel puudub EKP-l pädevus üldkehtivate usaldatavusnõuete kehtestamiseks ning ta ei viinud läbi hageja olukorra individuaalset ja üksikasjalikku hindamist, mis on ette nähtud kohaldatavates õigusaktides.

Teine väide, et vaidlustatud otsuses on rikutud õigusnormi, kuna EKP tõlgendas ebaõigesti liidu õigusakte, mis lubavad krediidiasutustel maksta tagasivõtmatute maksekohustuste teel, ja võttis seeläbi nendelt sätetelt soovitava toime.

Kolmas väide, et vaidlustatud otsuses on tehtud ilmne viga tagasivõtmatute maksekohustustega väidetavalt kaasnevate riskide hindamisel nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määruse (EÜ) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT 2013, L 287, lk 63) artiklis 16 alusel.

Neljas väide, mis käsitleb põhjenduse puudumist osas, mis puudutab EKP-l lasuvat põhjalikuma põhjendamise kohustust ja vaidlustatud otsuse ebapiisavat põhjendust.