4.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 190/30


Prasība, kas celta 2018. gada 28. februārī – De Esteban Alonso/Komisija

(Lieta T-138/18)

(2018/C 190/53)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Fernando De Esteban Alonso (Saint-Martin-de-Seignanx, Francija) (pārstāvis: C. Huglo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

uzdot OLAF pilnā un pilnīgā veidā iesniegt 2003. gada 19. marta piezīmi, kas iesniegta lietā Franchet un Byk/Komisija (T-48/05) Eiropas Savienības Vispārējā tiesā;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt 1 102 291,68 EUR (viens miljons simts un divi tūkstoši divsimt deviņdesmit viens eiro un sešdesmit deviņu centi), lai atlīdzinātu nodarīto kaitējumu, kuru vajadzības gadījumā pielāgot un kurš sadalīts šādi:

kā morālo kaitējumu, kas radies tādēļ, ka viņš nekad nav ticis uzklausīts saistībā ar faktiem, ar kuriem ir pamatotas pret viņu vērstās apsūdzības, 60 000 EUR apmērā;

kā kaitējumu, kas radies sakarā ar Eiropas Komisijas, kas īstenojusi procedūras bez pamatojuma un materiālā elementa, prettiesisko, nepamatoto un nesamērīgo rīcību:

summu 39 293,38 EUR apmērā kā materiālo kaitējumu, proti, advokātu nolīgšanas izdevumus;

summu 872,74 EUR apmērā kā materiālo kaitējumu, proti, ceļa izdevumus;

summu 500 000 EUR apmērā kā morālo kaitējumu, proti, nenoliedzamu kaitējumu viņa reputācijai un godam;

summu 500 000 EUR apmērā, lai atlīdzinātu fizisko un morālo kaitējumu, kas nodarīts viņa veselībai;

summu 2 125,56 EUR apmērā kā materiālo kaitējumu, proti, izmeklēšanas un ārstēšanas izdevumus.

piespriest Komisijai atlīdzināt summu 3 000 EUR apmērā saistībā ar neatgūstamajiem izdevumiem, kā arī visus tiesāšanās izdevumus, kurus vajadzības gadījumā pielāgot.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājas norāda vienu pamatu, ar kuru tiek apgalvots Eiropas Komisijas rīcības prettiesiskums un būtiskie pārkāpumi, kurus tā ir izdarījusi, jo tā, pirmkārt, neesot ievērojusi labas pārvaldības principu, otrkārt, neesot izpildījusi rūpības pienākumu un, treškārt, neesot ievērojusi tiesību uz aizstāvību principu, pārkāpjot Pamattiesību hartas 41. un 48. pantu.