4.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 190/30


Kanne 28.2.2018 – De Esteban Alonso v. komissio

(Asia T-138/18)

(2018/C 190/53)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Fernando De Esteban Alonso (Saint-Martin-de-Seignanx, Ranska) (edustaja: asianajaja C. Huglo)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

velvoittamaan OLAFin esittämään kokonaisuudessaan 19.3.2003 päivätyn, asiassa Franchet ja Byk v. komissio (T-48/05) unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyn kirjeen

velvoittamaan Euroopan komission maksamaan 1 102 291,68 euroa korvauksena myöhemmin mahdollisesti täsmennettävistä vahingoista seuraavasti:

60 000 euroa henkisestä kärsimyksestä, joka on aiheutunut siitä, että kantajaa ei ole kuultu häneen kohdistuneiden syytösten perusteista

vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että Euroopan komissio on toiminut lainvastaisesti, perusteettomasti ja kohtuuttomasti jatkaessaan menettelyä aiheettomasti ja ilman aineellisia perusteita, seuraavasti:

39 293,38 euroa asianajajien palkkioista aiheutuneesta aineellisesta vahingosta

872,74 euroa matkakuluista aiheutuneesta aineellisesta vahingosta

500 000 euroa kantajan maineen ja kunnian loukkauksesta aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

500 000 euroa heikentyneestä terveydentilasta aiheutuneesta ruumiillisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä

2 125,56 euroa sairauskuluista aiheutuneesta aineellisesta vahingosta

velvoittamaan Euroopan komission maksamaan 3 000 euroa kiinteistä kuluista ja korvaamaan kaikki myöhemmin mahdollisesti täsmennettävät oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee Euroopan komission toiminnan lainvastaisuutta sekä vakavia väärinkäytöksiä, joihin Euroopan komissio on syyllistynyt, kun se ei ensinnäkään ole noudattanut hyvän hallinnon periaatetta, toiseksi huolenpitovelvollisuutta ja kolmanneksi puolustautumisoikeuksia ja on näin rikkonut perusoikeuskirjan 41 ja 48 artiklaa.