14.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 166/34


Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2018 r. – Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (K)

(Sprawa T-136/18)

(2018/C 166/44)

Język skargi: francuski

Strony

Strona skarżąca: Kuota International Corp. Ltd (Brytyjskie Wyspy Dziewicze) (przedstawiciel: adwokat C. Herissay Ducamp)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Sintema Sport Srl (Albiate, Włochy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Sintema Sport Srl

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy K –unijny znak towarowy nr 11 380 771

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie R 3111/2014-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

uznanie niniejszej skargi za dopuszczalną:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie w jakim uznano w niej, że skarżący nie przedstawił dowodu złej wiary oraz uznano, że wniosek o unieważnienie prawa do znaku na podstawie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej nie może zostać uwzględniony;

unieważnienie unijnego znaku towarowego nr 11 380 771 na podstawie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.