14.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 166/34


Prasība, kas celta 2018. gada 1. martā – Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (“K”)

(Lieta T-136/18)

(2018/C 166/44)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Kuota International Corp. Ltd (Britu Virdžīnu Salas) (pārstāvis: C. Herissay Ducamp, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa Apelācijas padomē dalībniece: Sintema Sport Srl (Albiate, Itālija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: otra procesa Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme “K” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 11 380 771

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2017. gada 15. decembra lēmums lietā R 3111/2014-1

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt šo prasību par pieņemamu;

atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl tajā ir uzskatīts, ka prasītāja nav iesniegusi pierādījumus par ļaunticību, un ir uzskatīts, ka pieteikums par atzīšanu par spēkā neesošu, kas ir pamatots ar Eiropas Savienības preču zīmju regulas 59. panta 1. punkta b) apakšpunktu, nevar tikt apmierināts;

atzīt Eiropas Savienības preču zīmi Nr. 11 380 771 par spēkā neesošu, pamatojoties uz Eiropas Savienības preču zīmju regulas 59. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 2017/1001 59. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.