28.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 182/24


2018 m. kovo 5 d. pareikštas ieškinys byloje Szegedi / Parlamentas

(Byla T-135/18)

(2018/C 182/29)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovas: Csanád Szegedi (Budapeštas, Vengrija), atstovaujamas advokato Kristóf Bodó

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti Europos Parlamento generalinio sekretoriaus debeto avizą Nr. 2017-1635.

Panaikinti 2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą dėl 264 196,11 eurų sumos sugrąžinimo.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi septyniais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Generalinio sekretoriaus sprendime išvados dėl kelionės išlaidų ir akredituotų Parlamento narių padėjėjų išlaidų atlyginimo yra nepagrįstos. Ieškovas prašė atlyginti tik tas kelionės išlaidas, kai turėjo teisę į tai pagal Europos Parlamento biuro sprendimą Nr. 2009/C 159/01, kuriame nustatytos Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės.

Akredituoti Parlamento narių padėjėjai, apie kuriuos kalbama šiame sprendime ir kuriuos su Europos Parlamentu sieja sutartiniai santykiai, atliko pagalbinius darbus, susijusias su ieškovo, kaip Parlamento nario, vaidmeniu Briuselyje ir Strasbūre.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas procesinio lygiateisiškumo principo pažeidimu.

Ieškovas neturėjo galimybės susipažinti su įrodymais, kuriais grindžiamos Generalinio sekretoriaus sprendime išdėstytos faktinės aplinkybės. Nors ir buvo pateiktas prašymas raštu, Generalinis sekretorius jam neatsiuntė tų įrodymų, todėl ieškovas negalėjo bet kuriuo momentu pateikti pastabų dėl esmės. Generalinio sekretoriaus sprendimas, kuriuo grindžiama debeto aviza, kaip ieškovui įtakos darantis teisės aktas, buvo priimtas pažeidžiant nešališko ir sąžiningo bylos nagrinėjimo, procesinio lygiateisiškumo ir ieškovo teisės į gynybą principus.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Generalinio sekretoriaus sprendime padaryta teisės klaida, kiek tai susiję su įrodinėjimo našta. Priešingai, nei teigiama Generalinio sekretoriaus sprendime, 2014 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimo byloje T-479/13, Marchiani / Parlamentas, 54 punkte išdėstytų argumentų negalima laikyti reikšmingais šioje byloje būtent todėl, kad Parlemento nario J.-Ch. Marchiani atveju turėjo būti taikomi Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo nuostatai, o ieškovo, kaip Parlamento nario, mandato galiojimo metu jau galiojo Tarybos reglamentas (EB) Nr. 160/2009.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad nėra teisinio pagrindo grąžinti akredituotiems Parlamento nario padėjėjams išmokėtus atlyginimus. Šį pagrindą sudaro dvi dalys:

Ketvirtojo ieškinio pagrindo pirma dalis grindžiama tuo, kad nėra teisinio ryšio tarp ieškovo ir Europos Parlamento. Įsigaliojus Reglamentui (EB) Nr. 160/2009, būtent Europos Parlamentas, o ne Parlamento narys, turi teisinius santykius su akredituotu Parlamento nario padėjėju, ir Europos Parlamentas nekompensuoja išlaidų, o moka atlyginimą. Kiek tai susiję su akredituotų Parlamento nario padėjėjų darbiniais santykiais reikia pažymėti, kad ieškovas neturi sutartinių santykių su Europos Parlementu. Europos Parlamentas ieškovui nemokėjo akredituoto Parlamento nario atlyginimui skurtų pinigų. Kadangi nėra jokių teisinių santykių ar jokio teisinio pagrindo, ieškovas negali būti įpareigotas grąžinti išmokėtas sumas Europos Parlamentui.

Ieškinio ketvirtojo pagrindo antra dalis grindžiama tuo, kad su akredituotų Parlamento nario padėjėjų tarnyba nesusijusi veikla nesukuria teisės į jokį išmokėto atlyginimo grąžinimą. Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 12 straipsnyje nedraudžiama vykdyti su tarnyba nesusijusią veiklą, tačiau reikalaujama, kad būtų gautas atitinkamas paskyrimų tarnybos leidimas. Kita vertus, jeigu neprašoma leidimo, teisės aktuose nenustatyta sankcija, kad turi būti grąžintas visas gautas atlyginimas.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas grindžiamas draudimu atgaline data taikyti normą, kuria nustatomas įpareigojimas. Generalinio sekretoriaus sprendimo 8 punkte kaip dalis teisingo pagrindo sprendimui priimti nurodomas Įgyvendinimo taisyklių 39a straipsnis, nepaisant to, kad Europos Parlamento biuro Sprendimas Nr. 2015/C 397/03, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d., todėl negali būti taikomas nagrinėjant šį ginčą.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas grindžiamas pareigos motyvuoti neįvykdymu ir proporcingumo principo pažeidimu, kiek tai susiję sus sumos dydžio nustatymu. Reikalaujama suma išsamiai nepagrįsta ir neapskaičiuota, todėl daroma prielaida, kad Parlamento nario padėjėjas niekada nedirbo ieškovui.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad buvo atliktas kelionės datą patvirtinančio dokumento, pridėto prie prašymo grąžinti kelionės išlaidas, vertinimas, kuriame nukrypstama nuo tikslo, todėl juo remiantis daroma neteisinga išvada.